Danh sách kênh FTV

Danh sách kênh FTV gồm 31 kênh miễn phí và 24 kênh trả tiền. Ngoài ra đầu thu FTV có thế thu được toàn bộ kênh miễn phí của các đài khác như VTV, VTC, đài địa phương…

danh-sach-kenh-ftv